Merania

Podľa ods. 1 §52 zákona NR SR č.355/2007Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré  zamestnanci používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa Zákona NR SR č. 355/2007Z.z. § 30a ods. 3.

Ponúkame Vám výkon orientačných, a v prípade potreby aj výkon akreditovaných meraní.

Poskytujeme orientačné merania v pracovnom prostredí:

 • orientačné meranie osvetlenia na pracovisku,
 • orientačné meranie hluku na pracovisku,
 • orientačné meranie tepelno – vlhkostnej mikroklímy na pracovisku (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu).

Výstupom z orientačných meraní je protokol s nameranými hodnotami, porovnanie s limitmi, vytipovanie miest, kde je potrebné následne zabezpečiť akreditované merania, resp. návrh nápravných opatrení.

Orientačné merania sú vykonávané profesionálnym prístrojom C E M DT – 8820.

Na základe výsledkov meraní a v spolupráci s oddelením pracovnej zdravotnej služby vieme zabezpečiť vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.

SCROLL UP
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnyNaspäť do obchodu

  Nákupný košík