Merania


Podľa ods. 1 §52 zákona NR SR č.355/2007Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré zamestnanci používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa Zákona NR SR č. 355/2007Z.z. § 30a ods. 3.

Ponúkame Vám výkon orientačných, a v prípade potreby aj výkon akreditovaných meraní.
Poskytujeme orientačné merania v pracovnom prostredí:

- orientačné meranie osvetlenia na pracovisku,
- orientačné meranie hluku na pracovisku,
- orientačné meranie tepelno – vlhkostnej mikroklímy na pracovisku (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu).
- z orientačných meraní je protokol s nameranými hodnotami, porovnanie s limitmi, vytipovanie miest, kde je potrebné následne zabezpečiť akreditované merania, resp. návrh nápravných opatrení.


Orientačné merania sú vykonávané profesionálnym prístrojom C E M DT – 8820.

Na základe výsledkov meraní a v spolupráci s oddelením pracovnej zdravotnej služby vieme zabezpečiť vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje