Naša spoločnosť ponúka služby na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č.42/1994Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj implementovanie praktických prvkov a postupov.

Civilná ochrana je sústava úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva, ako aj národného hospodárstva. Tento termín zahŕňa aj organizácie a inštitúcie vykonávajúce tieto úlohy (civilná obrana) a opatrenia (civilná ochrana obyvateľstva). Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia, vo vykonávaní opatrení na zníženie alebo elimináciu rizík ohrozenia a v odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, vrátane ohrozenia civilného obyvateľstva počas vojenských konfliktov

Našim klientom ponúkame:

 1.  Hlavné úlohy objektu v oblasti obrany, bezpečnosti a civilnej ochrany,

 2.  Analýza objektu, 

2.1 Karta civilnej ochrany objektu, 

2.2 Menovací dekrét,

2.3 Dokumentácia prípravy na civilnú ochranu,

2.4 Prehľad materiálno-technického zabezpečenia jednotiek civilne ochrany objektu, 

3.   Metodika činnosti štábu civilnej ochrany objektu po vzniku mimoriadnej udalosti,

3.1 Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, 

3.2 Metodika činnosti pracovníka určeného na vykonávanie vyrozumenia, 

3.3 Plán evakuácie objektu ,

3.4 Plán ukrytia zamestnancov objektu a osôb prevzatých do starostlivosti. 

3.5 Plán ochrany objektu pod vodnou stavbou, 

3.6 Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany zamestnancov objektu, 

3.7 Prehľad mimoriadnych udalostí, ktoré mali vplyv na prevádzku objektu, 

3.8 Režimové opatrenia na ochranu zamestnancov objektu, 

4.   Dokumentácia skladu civilnej ochrany, 

5.   Rozhodnutie o realizácii opatrení na ochranu vlastných zamestnancov,  6.   Denník záznamov prijatých a odoslaných správ, hlásení, príkazov a nariadení