Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod
(VOP)

Obsah:
1. Identifikácia predávajúceho a kontaktné údaje
2. Základné ustanovenia
3. Informačné povinnosti pred uzatvorením kúpnej zmluvy
4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
5. Cena a platobné podmienky
6. Dodacie podmienky
7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok
8. Odstúpenie
9. Alternatívne riešenie sporov
10. Záverečné ustanovenia

1. Identifikácia predávajúceho a kontaktné údaje:
HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, IČO: 17 312 396, zápis v ORSR OS BA I, odd. Sro, vl.č. 828/B; DIČ: 2020380175; IČ DPH: SK2020380175
Prevádzka / Kamenná predajňa: Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
bankové spojenie: Tatra banka a.s.: IBAN: SK19 1100 0000 0026 2702 0995, SWIFT: TATRSKBX
kontaktné údaje: obchod a marketing: M: +421 908 790 959, T: +421 2 49 30 00 00, obchod@hastex.sk
(ďalej len „predávajúci“)
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 • Základné ustanovenia
 • Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo tovaru s doplnkovými službami prezentovanými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.hastex.sk (ďalej len „internetový obchod HASTEX“) (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • Tieto VOP platia pre kupujúcich, ktorí odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu HASTEX alebo e-mailom zaslaným na obchod@hastex.sk prejavili záujem o kúpu tovaru alebo tovaru s doplnkovými službami prezentovanými v internetovom obchode HASTEX (ďalej len „kupujúci“).
 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Podnikateľom sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

 • Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení faktúry meniť. Ak kupujúci vo fakturačných údajoch uvedie svoje IČO, platí, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na kupujúcich – podnikateľov. Ak názov kupujúceho – podnikateľa, údaj DIČ alebo IČ DPH nekorešponduje s údajom IČO, rozhodujúcim pre identifikáciu kupujúceho – podnikateľa je údaj IČO.
 • Tovarom sú produkty, ktoré sú prezentované v internetovom obchode HASTEX (ďalej len „tovar“). Doplnkovou službou je služba, ktorá je prezentovaná pri jednotlivých tovaroch v internetovom obchode HASTEX (ďalej len „služba“).
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky na službu predávajúcemu potvrdzuje, že berie na vedomie a súhlasí, že (i) služba je špecifická pre jednotlivé druhy tovarov, preto nemusí byť dostupná pre každý tovar, (ii) služba nie je samostatne predajná, nakoľko sa poskytuje ku konkrétnemu tovaru, (oii) predávajúci začne s poskytovaním služby bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy, t.j. pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, preto kupujúci objednaním tovaru zo službou stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.1 písm. k) týchto VOP a (iv) bol riadne poučený o právach a povinnostiach spojených s poskytnutím služby vyplývajúcimi mu zo zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že si predávajúci a kupujúci písomne dohodnú podmienky odlišne od týchto VOP, budú mať podmienky odlišne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim výslovne vyplýva, že predávajúci tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval. Výslovný súhlas predávajúceho s podmienkami kupujúceho sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak predávajúci bol oboznámený s podmienkami kupujúceho a prijal bez výhrad jeho platbu.
 • Informačné povinnosti voči kupujúcim – spotrebiteľom pred uzatvorením kúpnej zmluvy
 • Kupujúcich – spotrebiteľov, predávajúci informuje o nasledovnom:
  • Identifikácia predávajúceho a jeho kontaktné údaje sú uvedené v článku 1 týchto VOP,
   Označenie tovaru, označenie služby a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu HASTEX po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru,
  • Ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky kupujúcim.
  • Ceny tovaru a služieb nezahŕňajú náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej objednávky. Bližšie informácie k nákladom na dopravu, dodanie, poštovné a iným nákladom alebo poplatkom sú uvedené v týchto VOP a na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu HASTEX.
  • Ceny tovaru a služieb taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre kupujúcich, pričom predávajúci kupujúcim neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu HASTEX.
  • Kupujúci má možnosť uhradiť cenu za tovar alebo tovar zo službou nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy): (i) platba v prevádzke predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou; (ii) platba prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho, (iii) platba na dobierku a (iv) platba kartou cez platobnú bránu Tatra banka, a.s.. Konkrétne možnosti úhrady závisia od zvolenej formy dopravy.
  • Dodacie podmienky a lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo tovar zo službou sú uvedené v článku 6 týchto VOP. Ak nie je tovar alebo tovar zo službou dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby a uhrádzaný na dobierku, tovar alebo tovar zo službou je expedovaný po úhrade 100% ceny tovaru a ďalších poplatkov.
  • Nároky kupujúceho z vád tovaru alebo tovaru zo službou, zo záruky a podmienky ich uplatňovania, vrátane poučenia o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo tovaru zo službou, informácie o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej predávajúcim a informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sú bližšie popísané v Reklamačnom poriadku, ktorého znenie je uvedené v závere týchto VOP,
  • Kupujúci má možnosť podať sťažnosť alebo podnet na orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi,
  • Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pričom pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť v zmysle článku 4 týchto VOP,
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, pričom kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, (i) prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo (ii) ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu alebo (iv) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
   Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu prevádzky/kamennej predajne – HASTEX, Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3. Kupujúci je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedený na stránke internetového obchodu HASTEX, ktorého vzor na stiahnutie je uvedený v závere týchto VOP.
   Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedenej v tomto písmene.
   Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej je:
   predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
   predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. tovar upravený na mieru);
   predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
   vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
   predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
   predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
   preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak predávajúci ponúka tieto služby;
   poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.
   Kupujúci odoslaním objednávky na službu potvrdzuje, že berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci začne s poskytovaním služby bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy, t.j. pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, preto kupujúci objednaním tovaru zo službou stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.1 písm. k) týchto VOP. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o právach a povinnostiach spojených s poskytnutím služby vyplývajúcimi mu zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci je oprávnený nad rozsah povinností vyplývajúcich mu zo zákona o ochrane spotrebiteľa akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bola dodávka tovaru zo službou, pričom v takom prípade sa povinnosti kupujúceho viažuce k tovaru viažu aj k službe.
   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar alebo ho osobne odovzdať na predajni predávajúceho, HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3, s tým, že lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný dopravcovi na prepravu určenú predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci znáša všetky náklady spojené so zaslaním alebo odovzdaním tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
   Kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy týkajúceho sa tovaru na paletách je kupujúci povinný vrátiť aj palety. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. V prípade, ak si však kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, má pri odstúpení od kúpnej zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim, dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, znáša kupujúci sám.
   Predávajúci je povinný prijaté platby vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v tomto písmene. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a kupujúcemu nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.
   Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si predávajúci vyzdvihne tovar priamo u kupujúceho prostredníctvom ním poverenej osoby alebo ak kupujúcemu písomne oznámi, že nežiada tovar vrátiť.
   Uzatvorenie kúpnej zmluvy
   Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu HASTEX alebo e-mailom na: obchod@hastex.sk robí návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“). Objednávku si môže registrovaný kupujúci skontrolovať priamo v on-line režime v internetovom obchode HASTEX po prihlásení.
   Predávajúci automaticky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky nie je záväzným akceptovaním objednávky. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje pre kupujúceho za záväznú, ak sa predávajúci s kupujúcim v jednotlivom prípade nedohodnú inak.
   Predávajúci záväzne akceptuje objednávku e-mailom zaslaným kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, a to po overení dostupnosti tovaru a predpokladaného termínu dodania tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim.
   Podmienkou potvrdenia prijatia objednávky a podmienkou záväzného akceptovania objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí objednávky.
   Kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.
   Predávajúci je na základe kúpnej zmluvy povinný:
   dodať tovar alebo tovar zo službou v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, a
   zabezpečiť, aby dodaný tovar alebo tovar zo službou spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi predpismi.
   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za objednaný tovar alebo tovar zo službou.
   Kupujúci je na základe kúpnej zmluvy povinný:
   prevziať objednaný tovar alebo tovar zo službou, a
   zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady alebo poplatky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, a
   potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru alebo tovaru zo službou svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
   Kupujúci má právo na dodanie tovaru alebo tovaru zo službou v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru alebo tovaru zo službou až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar alebo tovar zo službou (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare alebo tovare zo službou prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, inak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom alebo tovarom zo službou a kupujúci tovar alebo tovar zo službou neprevezme.
   Cena a platobné podmienky
   Ceny uvedené v internetovom obchode HASTEX sú vrátane DPH.
   Ceny uvedené v internetovom obchode HASTEX sú platné v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom zvýšenie alebo zníženie cien tovaru alebo služby v budúcnosti nemá na ceny tovaru alebo služby uvedené v objednávke doručenej predávajúcemu žiaden vplyv.
   Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť ceny tovaru a služby uvedené v internetovom obchode HASTEX. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb a nesprávností (napr. keď bude uvedená cena tovaru alebo služby zjavne chybná a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru alebo služby).
   Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru a služby vrátane DPH a všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami. Cena konkrétneho tovaru, cena konkrétnej služby a ďalšie náklady a poplatky sú uvedené v objednávke a v záväznej akceptácii objednávky.
   Cena dopravy je stanovená v závislosti od voľby spôsobu dodania, pričom táto je priamo závislá od váhy dodávaného tovaru. V cene dopravy nie je zahrnutá vynáška a ďalšia manipulácia s tovarom.
   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru alebo tovaru zo službou a ďalšie poplatky nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy): (i) platba v prevádzke predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou; (ii) platba prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho, (iii) platba na dobierku a (iv) platba kartou cez platobnú bránu Tatra banka, a.s.. Konkrétne možnosti úhrady závisia od zvolenej formy dopravy.
   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru alebo tovaru zo službou a ďalšie poplatky v lehote podľa kúpnej zmluvy. Ak nie je tovar alebo tovar zo službou dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby a uhrádzaný na dobierku, tovar alebo tovar zo službou je expedovaný po úhrade 100% ceny tovaru alebo tovaru zo službou a ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný pristúpiť k vybavovaniu objednávky ani dodať tovar alebo tovar zo službou kupujúcemu pred zaplateným ceny tovaru, resp. tovaru zo službou a ďalších poplatkov zo strany kupujúceho predávajúcemu, pričom lehota na dodanie tovaru, resp. tovaru zo službou začína plynúť najskôr dňom pripísania ceny tovaru, resp. tovaru zo službou a ďalších poplatkov na účet predávajúceho.
   Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Kupujúci berie na vedomie, že tovar zo zľavou je tovarom s vadou popísanou predávajúcim.
   Dodacie podmienky
   Tovar a služba sú predávané podľa katalógu tovaru umiestneného v internetovom obchode HASTEX. Zoznam tovaru a služieb prezentovaný v internetovom obchode HASTEX je katalógom dodávaného tovaru a služieb. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých prezentovaných tovarov.
   Dodacia lehota je individuálna a závisí od dostupnosti tovaru. Termín dodania tovaru alebo tovaru zo službou určí predávajúci a potvrdí ho kupujúcemu v záväznom akceptovaní objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje.
   Tovar alebo tovar zo službou, ktorý je obsahom jednej objednávky, dodáva predávajúci kupujúcemu vždy naraz, ak nie je v jednotlivom prípade medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak. Službu nie je možné objednať ani dodať osobitne.
   Dodacia lehota tovaru, resp. tovar zo službou, ktorý je skladom, je obvykle bezodkladne.
   Dodacia lehota tovaru, resp. tovar zo službou, ktorý nie je skladom (tovar na objednávku), je obvykle 5 – 15 pracovných dní po uzatvorení kúpnej zmluvy, resp. úhrade kúpnej ceny v závislosti od spôsobu platby.
   Predpokladaný termín expedovania tovaru, resp. tovaru zo službou je možné overiť u predávajúceho aj pred vykonaním objednávky zo strany kupujúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle M: +421 908 790 959 / T: +421 2 49 30 00 00 alebo e-mailom na obchod@hastex.sk.
   Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru, resp. tovaru zo službou pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
   Kupujúci je povinný prevziať tovar, resp. tovar zo službou v mieste označenom v kúpnej zmluve ako dodacia adresa, s výnimkou, ak je ako spôsob dodania označený osobný odber z predajne predávajúceho. V takom prípade je miestom dodania vždy predajňa predávajúceho – HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava , Slovenská republika, kde si možno tovar, resp. tovar zo službou prevziať v pracovných dňoch v čase od 7:15: do 15:30 hod.
   V prípade, ak predávajúci dopraví tovar, resp. tovar zo službou kupujúcemu na dodaciu adresu určenú v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar, resp. tovar zo službou osobne alebo zabezpečiť, aby ho prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na jeho prevzatie, a podpísať dodací list. Ak bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2x z dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar, resp. tovar zo službou sa považuje za dodaný okamihom jeho doručenia na adresu dodania uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom jeho fyzického prevzatia kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím jeho prevzatia, ktoré dopravca vyznačí v dodacom liste.
   V prípade, ak kupujúci tovar, resp. tovar zo službou v lehote podľa bodu 6.2 tohto článku a spôsobom podľa bodu 6.8 alebo 6.9 tohto článku neprevezme, tovar, resp. tovar zo službou bude uložený na sklade predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s jeho prevzatím o viac ako 5 pracovných dní, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho – spotrebiteľa určená vo výške 0,5% ceny tovaru, resp. tovaru zo službou bez DPH za každý deň omeškania, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim v jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho – podnikateľa určená vo výške 0,5% ceny tovaru, resp. tovaru zo službou bez DPH za každý deň omeškania. Ak je kupujúci – podnikateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, resp. tovaru zo službou viac ako 60 dní, ako aj v prípade, ak hodnota tovaru, resp. tovaru zo službou dosiahne poplatok za uskladnenie, predávajúci má právo tento predať a z výťažku z predaja uspokojiť svoje nároky.
   Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, resp. tovar zo službou, ako aj jeho obal hneď pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar, resp. tovar zo službou alebo obal tovaru, resp. tovaru zo službou je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať jeho stav. V prípade zistenia poškodenia je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. tovaru zo službou, ktorého správnosť potvrdí dopravca. O jeho poškodení je kupujúci povinný bezodkladne informovať písomne predávajúceho, a to zaslaním záznamu o rozsahu a povahe poškodenia e-mailom na obchod@hastex.sk. Ak kupujúci nevyhotoví pri doručení záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. tovaru zo službou, ktorý potvrdí dopravca, platí, že kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že tovar, resp. tovar zo službou v uvedenom množstve prevzal a že tento je bez vád.
   Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
   Predávajúci poskytuje kupujúcim – spotrebiteľom záruku na tovar v rozsahu vymedzenom v Reklamačnom poriadku, ktorého znenie je uvedené v závere týchto VOP. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru, resp. tovaru zo službou nadobudnutého od predávajúceho. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo, inak platí, že ako záručný list slúži doklad o predaji tovaru, resp. tovaru zo službou. Dokladom o predaji tovaru, resp. tovaru zo službou je daňový doklad (doklad o jeho zaplatení), ktorý je pripojený ku každej dodávke tovaru, resp. tovaru zo službou.
   Predávajúci je oprávnený poskytnúť záruku aj kupujúcim – podnikateľom, pričom v takom prípade sú podmienky záruky vymedzené v záručnom liste. V prípade, ak poskytne predávajúci záruku kupujúcemu – podnikateľovi platí, že
   ak si kupujúci – podnikateľ nevyzdvihne reklamovaný tovar, resp., tovar zo službou do jedného mesiaca od upovedomenia o vybavení reklamácie, je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamovaného tovaru, resp. tovaru zo službou poplatok za uskladnenie vo výške 2,40 EUR vrátane DPH za každý deň omeškania kupujúceho – podnikateľa s prevzatím tovaru, resp. tovaru zo službou pričom, ak hodnota tovaru, resp. tovaru zo službou dosiahne poplatok za uskladnenie, predávajúci má právo tento predať a z výťažku z predaja uspokojiť svoje nároky,
   ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, resp. tovaru zo službou na vymenený tovar, resp. tovar zo službou ani žiadnu jeho časť sa už neposkytuje záruka,
   v prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo účtovať si manipulačný poplatok vo výške 18,- EUR s DPH ako náhradu vynaložených nákladov,
   záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím (použitie neobvyklé alebo zakázané v priloženom návode na použitie), ako aj na vady spôsobené: a) mechanickým poškodením tovaru, b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok, c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predávajúcim určené, d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, e) nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov, g) úpravami tovaru zo strany kupujúceho, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy, h) prírodnými živlami alebo vyššou mocou alebo i) zásahom inej než oprávnenej osoby do tovaru.
   Odstúpenie
   Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim:
   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:
   omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, resp. tovaru zo službou o viac ako 5 pracovných dní,
   vypredania zásob tovaru, resp. tovaru zo službou
   nedostupnosti tovaru, resp. tovaru zo službou
   ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru, resp. tovaru zo službou dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
   ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar, resp. tovar zo službou kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode HASTEX,
   vyššej moci.
   Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu (preddavok) za tovar, resp. tovar zo službou dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu, a to platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a kupujúcemu nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.
   Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom:
   Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s podmienkami vymedzenými v článku 3 bod 3.1 písm. k) týchto VOP, ako aj v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
   Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim – podnikateľom:
   Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
   Alternatívne riešenie sporov
   Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý vznikne v rámci zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ.
   Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@hastex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
   Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:
   http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
   Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke:
   http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
   Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
   Subjekt ARS môže od kupujúceho – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
   Záverečné ustanovenia
   Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a zákona o ochrane spotrebiteľa.
   Kupujúci je oprávnený postúpiť, započítať alebo založiť akékoľvek pohľadávky voči predávajúcemu výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
   Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum účinnosti tohto znenia VOP je vyznačený v bode 10.5. Vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré bolo účinné v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na takéto znenie VOP sa následné zmeny VOP nevzťahujú.
   Tieto VOP sú účinné odo dňa xxx.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
I.
Tento Reklamačný poriadok spoločnosti HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, IČO: 17 312 396, zápis v ORSR OS BA I, odd. Sro, vl.č. 828/B; (ďalej len „predávajúci“) tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) pre elektronický obchod predávajúceho www.hastex.sk (ďalej len „internetový obchod HASTEX“).
Tento reklamačný poriadok platí pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov a prostredníctvom na internetového obchodu HASTEX alebo e-mailom zaslaným na: obchod@hastex.sk kúpili tovar alebo tovar zo službou prezentované v internetovom obchode HASTEX (ďalej len „kupujúci“).
Tento reklamačný poriadok vydáva predávajúci pre účely riadnej informovanosti kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovaru alebo tovar zo službou dodaného predávajúcim kupujúcemu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito reklamačným poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
Ak nie je v tomto reklamačnom poriadku výslovne uvedené inak, tovarom sa rozumie tovar alebo tovar zo službou. Ak nie je v tomto reklamačnom poriadku výslovne uvedené inak, práva spotrebiteľa vymedzené v tomto reklamačnom poriadku a vyplývajúce z platných právnych predpisov sa vzťahujú k tovaru i k službe.
II.
Kupujúci je povinný predávaný tovar s potrebnou starostlivosťou pri prevzatí ihneď dôkladne skontrolovať, a to najmä či nemá zjavné vady, či je tovar dodaný v požadovanom množstve, so všetkým príslušenstvom a vo vhodnom alebo určenom obale, ako aj či je tovar dodaný s príslušnými dokladmi. To platí primerane aj v tých prípadoch, keď sú vady predávaného tovaru zistiteľné až po otvorení obalu predávaného tovaru.
Kupujúci môže od predávajúceho požadovať, ak to povaha predávaného tovaru pripúšťa, aby sa predávaný tovar pred ním skontroloval.
V prípade, ak kupujúci preberá tovar od dopravcu, kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru, tovar dôkladne skontrolovať, najmä skontrolovať nepoškodenosť palety a obalu, ktorých poškodenosť môže byť predpokladom poškodenosti tovaru. V prípade, ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenia tovaru, palety a/alebo obalu, je povinný vyznačiť v dodacom liste prevzatie tovaru s výhradou. V prípade, ak kupujúci nezistí žiadne poškodenia tovaru, palety a/alebo obalu, je povinný vyznačiť v dodacom liste prevzatie tovaru bez výhrady. Zároveň je kupujúci povinný spísať s dopravcom zápis o škode, poškodenia nafotiť a následne tieto dokumenty doručiť predávajúcemu.
Kupujúci je povinný pri používaní predaného tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na používanie, pričom je tiež povinný užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
III.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu (najmä tovar v sekcii výpredaj) nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.
Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri použitom tovare je záručná doba 12 mesiacov. V prípade, ak výrobca poskytuje na tovar záručnú dobu dlhšiu ako je zákonom stanovených 24 mesiacov, v prípade, ak budú dodržané podmienky záruky stanovené výrobcom, je možné uplatňovať vady predaného tovaru v lehote a za podmienok stanovených výrobcom.
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje identifikačné údaje predávajúceho, identifikáciu a množstvo predaného tovaru a dátum predaja. Ak to umožňuje povaha tovaru, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovare. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci kupujúcemu poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto bode. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
Predávajúci nezodpovedá za vady predaného tovaru:
ktoré sú spôsobené bežným opotrebením tovaru,
ktoré vyplývajú z povahy tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia,
ktoré vznikli nesprávnym užívaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnou údržbou, neoprávneným a neodborným zásahom alebo mechanickým poškodením,
pri použitom tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením,
pri zľavnených tovaroch za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena,
o ktorých kupujúci pri prevzatí tovaru vedel, resp. bol na ne vyslovene upozornený,
pri ktorých došlo k porušeniu ochrannej plomby na tovare,
ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci.
Práva zo zodpovednosti za zjavné vady predaného tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, zásadne však pred použitím tovaru. Na reklamácie zjavných vád predaného tovaru po jej použití nie je možné prihliadať.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa začatia plynutia záručnej doby.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, a to v predajni predávajúceho (Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, Slovenská republika) počas prevádzkových hodín alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (t.j. nie osobne).
Kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru:
preukázať kúpu tovaru záručným listom alebo dokladom o kúpe,
vytknúť konkrétnu vadu (vady) tovaru, resp. označiť chybné vlastnosti tovaru či okolnosti, ktoré bránia jeho použitiu,
oznámiť predávajúcemu, ktoré z práv podľa bodu 14 tohto reklamačného poriadku uplatňuje,
poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, pričom kupujúci je povinný strpieť odovzdanie alebo sprístupnenie reklamovaného tovaru, riadne očisteného a so všetkými súčiastkami.
V opačnom prípade nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.
Kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru uviesť všetky doklady a informácie naraz, aby mal predávajúci kompletné doklady a informácie pre vybavenie reklamácie.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa tohto reklamačného poriadku. Predávajúci je na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Pri uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie (ďalej aj „reklamačný protokol“). Kupujúci poskytne za účelom riadneho vybavenia reklamácie svoje kontaktné údaje (napr. kontaktnú adresu, email a tel. číslo).
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie (t.j. nie osobne), predávajúci doručí reklamačný protokol kupujúcemu ihneď; ak nie je možné reklamačný protokol doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; reklamačný protokol sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Práva zo zodpovednosti za vady prislúchajú kupujúcemu v závislosti od toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň tri rôzne odstrániteľné vady tovare v dobe uplatnenia reklamácie) tovar riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Ak ide o vadu použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu cenu, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
Pri výmene tovaru za nový / bezvadný môže predávajúci požadovať vrátenie pôvodne predaného tovaru, pričom v takom prípade je kupujúci povinný vrátiť pôvodne predaný tovar predávajúcemu.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania :
odovzdaním opraveného tovaru,
výmenou tovaru,
vrátením kúpnej ceny tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo
jej odôvodnené zamietnutie.
Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného právneho predpisu.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; pričom bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade je predávajúci povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, pričom znova uplatnenú reklamáciu nemôže zamietnuť.
Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať:
kópiu reklamačného protokolu,
dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď,
dôvod, pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie,
zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a
kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný si tovar po skončení opravy prevziať, a to aj v prípade, ak tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka – záručná doba na poskytnutú súčiastku začne plynúť od prevzatia súčiastky.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad (ďalej len „doklad o vybavení reklamácie“) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Pri vydaní tovaru po vybavení reklamácie uplatnenej osobne je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatý na reklamáciu (reklamačný protokol), preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), alebo iným spôsobom hodnoverne preukázať oprávnenie prevziať reklamovaný tovar, inak môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.
V prípade, ak si kupujúci tovar po vybavení reklamácie neprevezme najneskôr v posledný deň lehoty na prevzatie tovare určenej predávajúcim vo výzve na prevzatie tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po jej márnom uplynutí poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1,66 EUR vrátane DPH za každý deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru. V prípade zhotovenia tovaru na zákazku je oprávnený postupovať v súlade s § 656 Občianskeho zákonníka a tovar predať.
Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s dôvodným a riadnym uplatnením reklamácie, pričom toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre uplatnenie vád, inak právo zanikne.
IV.
Predávajúci si plní povinnosť riadne informovať kupujúcich podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnením tohto reklamačného poriadku na svojej internetovej stránke internetového obchodu HASTEX na adrese: www.hastex.sk.
Tento reklamačný poriadok je platný a účinný dňom xxx.
Predávajúci je oprávnený vykonať úpravy a zmeny reklamačného poriadku v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na práva a povinnosti spojené s uplatnením reklamácie sa vždy vzťahuje reklamačný poriadok, ktorý bol platný a účinný v čase kúpy tovaru (uzavretia kúpnej zmluvy).

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar: …………..
Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

SCROLL UP
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnyNaspäť do obchodu

  Nákupný košík